logojaner.png

Educació Infantil

Presentació

A l'etapa d'Educació Infantil, els nens i nenes han d'eixamplar les seves relacions personals i han d'enriquir el seu coneixement propi i de l'entorn. Creiem que el benestar, la seguretat i l'alegria han de formar part fonamental dels primers passos en el món escolar.

A través de l'observació directa, l'experimentació, la manipulació, el joc i l'aprenentatge per descobriment s'aconsegueixen treballar les 8 intel·ligències múltiples: corporal-cinestèsica, interpersonal, lingüística-verbal, lògico-matemàtica, naturalista, interpersonal, visual-espacial i musical.

Objectius

  • Aprendre a ser i actuar de manera cada cop més autònoma.
  • Aprendre a pensar i comunicar-se.
  • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i a habitar el món.

Metodologia

  • Les àrees de coneixement es conceben amb un criteri de globalitat i d'interrelació entre elles, partint de la reflexió col·lectiva de la realitat del dia a dia. Les metodologies actives faciliten la construcció d'aprenentatges significatius que:
  • Afavoreixin una intensa implicació dels nens i nenes a través de la manipulació, l'observació i l'experimentació.
  • Utilitzin el joc i el descobriment per desenvolupar l'aprenentatge.
  • Potenciïn la memòria mecànica i també comprensiva.
  • Provoquin la funcionalitat dels coneixements ja adquirits.
  • Fomentin el raonament lògic i la comprensió.

 

Més en aquesta categoria: Educació Secundària »